CONDICIÓNS DE VENDA

Os nosos prezos veñen dados mediante ofertas oficiais do noso departamento comercial. Estes prezos que figuran nas mesmas son netos, incluíndo envases e embalaxes (agás que na oferta indíquese o contrario), pero sen IVE, impostos especiais nin portes, se os houbese. Os prezos das ofertas só están vixentes ata a data de vencemento das mesmas. O imposto sobre o Valor Engadido vixente en cada momento, así como os impostos especiais que gravan algúns produtos, serán sempre a cargo dos nosos clientes. No territorio Peninsular Español o prezo inclúe pórtelos ata o almacén do cliente (a pé de rúa), a condición de que o importe do pedido supere os 160€ salvo que na oferta indíquese o contrario.

Envíos

Realizamos os envíos de mercadoría desde os nosos almacéns localizados en Polígono de Pocomaco, na Coruña. No territorio peninsular español, os nosos envíos de mercadoría faranse a portes pagados ata o cliente (pé de rúa), a condición de que o importe do pedido supere os 160€ netos. Para pedidos inferiores, GMD Subministracións Médicas e de Laboratorio, S.L. se reserva dereito de cobrar en factura 10 € en concepto de gastos de transporte. Pódense realizar envíos a outros países, previa estimación de prezo para cada caso de envío. (gastos de envío de frio/xeo seco a estudar en cada caso)

Devolucións, anulacións de pedido e reclamación

Toda devolución será xestionada a través o noso Departamento de Incidencias, que dará resposta ás mesmas. Antes de proceder ao envío dun produto, os nosos clientes deben realizar unha solicitude de devolución, e non proceder ao envío a GMD ata ter confirmación de que a devolución será aceptada. As condicións para a devolución describiranse a continuación.

Condicións e requisitos para efectuar devolucións

O envío debe realizarse cumprindo as normas descritas no apartado “Portes e transporte” deste procedemento. Todos os artigos do noso catálogo son susceptibles de devolución nun prazo máximo de 15 días. Se é un artigo non habitual ou ben, é un artigo expresamente deseñado/ importado/fabricado a demanda dun cliente, só aceptaremos a devolución previa resposta afirmativa do provedor/fabricante. O artigo deberá estar en perfectas condicións, non ser utilizado e conservar o envase orixinal.

Se o motivo da devolución é erro noso, recolleremos a mercadoría para portes pagos, realizaremos o abono correspondente ou substituiremos a mercadoría. No caso contrario e se a devolución é aceptada, reservámonos o dereito de facturar un 20% do importe. Hai provedores que aplican sancións por devolución, e nese caso, informarémosche. O envío aos nosos instalacións debe realizarse cumprindo as normas descritas no apartado “Portes e transporte” do presente procedemento.

Portes e Transporte

Se o erro é noso, portes pagos. O produto deberá estar en perfectas condicións e na súa embalaxe orixinal. Se o erro é alleo a nós, deberedes facervos cargo de pórtelos ata o noso almacén. En calquera caso, a mercadoría sempre deberá estar adecuadamente embalada no momento do seu envío. No caso de produtos químicos é importante que o envío a GMD efectúese nas debidas condicións de seguridade. Aqueles produtos que requiren unha carta de porte ADR , necesitan un transporte especial. É importante que a mercadoría viaxe asegurada (sobre todo no caso de equipos), para evitar problemas no caso de que ocorra algún sinistro durante o transporte.

Garantías

Todos os quipos suministrados por nós están cubertos pola garantía do fabricante. Por favor, consulta estes termos a través do teu comercial. En caso de sinistro no envío, é fundamental detéctalo á recepción da mercadoría e notificalo nun prazo máximo de 24 horas. Envíanos, por favor, un correo electrónico ao noso departamento comercial indicando o número de albarán, ademáis dos detalles da incidencia. É imprescindible acompañar a documentación cunha fotografía, tanto do produto coma do embalaxe.